Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа

Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа

Актуальні питання методики навчання грамоти на сучасному етапі розвитку початкової школи

План

1. Навчання грамоти як особлива ступінь оволодіння первинними разуміннями читання і письма

2. Навчально-методичний комплекс з навчання грамоти та його черта

3. Історія способів навчання грамоти

4. Ступені навчання читання і письма

4.1 Добукварний період та його черта

4.2 Методика вивчення звуків, букв. Бота над складом, складоподілом Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, наголосом

4.3 Механізм читання, його складові

4.4 Читання складів на сторінці букваря. Читання та аналіз букварних текстів

4.5 Уроки навчання грамоти

1. Навчання грамоти як особлива ступінь оволодіння первинними мозгіннями читання і письма

Навчання грамоти передбачає формування в учнів елементарних навичок читання і письма. Для шестирічних першокласників цей процес триває протягом цілого навчального року, що пов’язано з їхніми психологічними Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, фізичними й фізіологічними особливостями. Ці особливості шестирічних дітей, порівняно з семирічними, потребують внесення корективів у методику навчання грамоти, яка протягом кількох десятиріч залишалася в наших школах без істотних змін.

Психологічна база методики навчання грамоти полягає у доборі таких методичних прийомів, які б враховували особливості дитячого сприйняття, уваги, пам Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа’яті, мислення, сприяли б усебічному їхньому розвитку. На відповідному мовному матеріалі учні мають оволодіти такими важливими прийомами розумової роботи, як аналіз і синтез, класифікація, узагальнення, мозгіння робити висновки.

Читання й письмо є видами мовленнєвої діяльності людини, тому й навички читання та письма також належать до мовленнєвих навичок. Важливо Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, щоб їх формування було для шестирічних учнів якомога природнішим процесом, який хоча б у загальних рисах був подібним до оволодіння дітьми в ранньому віці усним рідним мовленням. Цьому значною мірою сприятиме мотивація всіх видів навчальної діяльності дітей у процесі оволодіння грамотою. Першокласник мусить переконатися, що в його віці вже Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа не обійтися без разуміння читати й писати. Усвідомлення цієї віддаленої мети має поєднуватись із постановкою перед дітьми щоденних, поурочних конкретних цілей, пов’язаних із виконанням різноманітних навчальних вправ, у тому числі й таких, що мають підготовчий нрав.

Навчання читання має забезпечити наступні вимоги: навчити дітей виділяти на слух звуки на початку Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, в кінці і в середині слова; називати послідовно в словах усі звуки (без їх нумерування і підрахунку кількості); розуміти, що звуки служать для розрізнення значень слів (бак, мак, рак); фіксувати звуки в словах умовними значками для голосних і приголосних (твердих і м’яких); будувати звукові моделі складів Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа і слів та добирати слова і склади до поданих моделей.

Ознайомити з поділом слів на склади і одночасно з наголосом у мовленому слові; будувати складові моделі слів з позначенням наголошеного складу.

Сформувати в учнів правильний спосіб читання складами і словами.

Навчити читати слова з відкритими складами; закриті склади всіх видів Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа з твердими і м’якими приголосними; склади з різними збігами приголосних звуків – (поняття відкритий і закритий склад учніне одержують); навчити читати різні за інтонацією речення, зв’язні тексти. Закласти основи для правильного, усвідомленого виразного читання букварних текстів.

Протягом букварного періоду учні засвоюють алфавітні назви букв (ка, ел, пе та Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа ін.) та звуки (тверді й м’які), що позначаються одними й тими самими знаками ([л] – [л’], [з] – [з’], [ц] – [ц’] та ін.), працюють над значенням слів, проводять спостереження над мовними явищами (омонімами), багатозначними словами, виконують логічні вправи.

Навчання письма має забезпечити такі вимоги: навчати дітей зображувати рукописні Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа рядкові і великі букви українського алфавіту – 33 малі та 32 великі (в український алфавіт повернуто велику й малу букви Ґґ); детально аналізувати графічний образ друкованої і писаної букви, зіставляти і порівнювати структурні компоненти рукописних величавых та малих букв; чітко орієнтуватися на сторінці і рядку зошита; верно зображувати букви, рівномірно розташовувати їх у рядку, дотримувати паралельності Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа; проводити звуковий, складовий, звуко-буквений аналіз слів; зображувати знаками склади і слова, використовуючи при цьому елементарні знання про верхнє, середнє і нижнє поєднання.

Навчання учнів накреслення букв ведеться аналітико-синтетичним способом: показ непосредственної букви, її аналіз і синтез (при точних словесних поясненнях, звідки починати кожну частину, як поєднувати частини Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа в букві). Письмо букв чергується з письмом складів, слів, словосполучень, невеличких речень.

Враховуючи вікові фізіологічні і психологічні особливості шестирічних учнів (слабкий розвиток дрібних м’язів руки, недостатня регуляція рухів під час письма, низька опірність при тривалому напруженні, повільний темп, недостатня сформованість оптичного сприйняття виду букви), програма не рекомендує форсувати Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа розвиток скоропису. Відстрочено навчання письма величавых букв складної конфігурації (Б, Д В, К, Ж, Р та ін.).

Принцип синхронності рекомендується зберігати при вивченні рядкових (малих) букв. Великі букви, накреслення яких не відрізняється від рядкових (Оо, Сс, Мм, Лл та ін.), вивчаються слідом за друкованими.

Програма з письма для Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа шестирічних першокласників передбачає тривалішу у часі, ніж для семирічних, підготовку до письма, протягом якої поступово зменшується кількість операцій, необхідних шестирічним дітям для засвоєння робочої пози, встановлення стереотипних рухів пальців, направлення рухів руки.

Навчаючи писати шестирічних першокласників, програма не передбачає вироблення у их безвідривного письма, по-перше, тому Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, що це складає певні труднощі для дітей; по-друге, надмірна увага до різних методів безвідривного поєднання плохо відбивається на грамотності. Зберігається безвідривне поєднання у тих випадках, если вони природні. Поєднання з овальними і півовальними накресленнями коригується: природні зберігаються; штучні, які потребують повторного проведення по одній і тій самій лінії чи Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа повернення руки вспять (ол, на), замінюються методами відривних поєднань.

Навчання писати, як і навчання читати, поділяється на три періоди: підготовчий, букварний, післябукварний.

Основні завдання підготовчого періоду: вчитися верно сидіти за партою під час письма, тримати кулькову ручку, зошит, олівець, верно пересувати руку вздовж рядка; орієнтуватися на сторінці зошита Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, знаходити основний рядок, верхню і нижню лінії, похилу, міжрядкову; графічно зображувати фігури, лінії, які идентичені на елементи букв: пряма (коротка, довга), закруглена (понизу, вгорі), півовал, овал, петля (верхня, нижня); учитися малювати, заштриховувати перервним і безперервним рухом руки; складати орнаменти.

Основні завдання букварного періоду: вчитися верно проводити звуковий, буквений, складовий Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, звуко-складовий, звуко-буквений аналізи слів, зіставляти і порівнювати письмо величавых і малих букв, знаходити спільне і відмінне у друкованих і рукописних буковках; зображувати буковку, склад, слово у рядку зошита, користуючись при цьому правильним верхнім, нижнім і середнім поєднаннями, оволодівати природними методами поєднань букв, дотримувати гігієнічних правил письма. Записувати на

слух букви Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, склади, слова; списувати слова, словосполучення і невеликі речення; ознайомитися з письмом розділових символів (крапка, кома, символ окрику, символ запитання), з письмом у зошиті без друкованої основи.

Основні завдання післябукварного періоду: навчити писати букви складних накреслень, повторити письмо вивчених букв за групами, удосконалити вміння писати під диктовку склади, слова, словосполучення і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа невеликі речення; списувати з друкованого та рукописного текстів; ознайомити з письмом слів, які мають у своєму складі апостроф і ь; уточнити знання про три види поєднання букв у словах, дати уявлення про перенос слів по складах; разуміти контролювати своє письмо, зіставляючи із зразком (на дошці і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа в рядку свого зошита),

Позитивні мотиви навчання читання й письма можливо сформувати у шестирічних учнів тільки за умови, якщо на уроках грамоти, за словами К.Д. Ушинського, пануватиме бадьора, оптимістична атмосфера, яка б виключала психічну і фізичну перевтому дитини, пригнічення або приниження її особистості. Це особливо стосується тих дітей, які Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа з певних обстоятельств дещо відстають від своїх ровесників в оволодінні навіть найелементарнішими вміннями, пов’язаними з читанням і письмом.

Початкова навичка читання має формуватися у постійному взаємозв’язку із спостереженнями за явищами живого мовлення та з такими видами мовленнєвої діяльності, як розповідь, бесіда, бота над загадками, скоромовками, слухання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа і відтворення звукозаписів, інсценізація відомих дітям казок тощо.

2. Навчально-методичний комплекс з навчання грамоти та його черта

Навчально-методичний комплекс з навчання грамоти складається з наступних елементів:

1. Буквар, якому типично:

- наявність принципу розгортки (діти на уроках працюють за двома сторінками);

- текстовий матеріал (речення, зв’язні тексти, слова в колонках);

- ілюстративний матеріал Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа: предметні та сюжетні малюнки (предметні служать для добору слів, проведення лексичних і логічних вправ, звуко-буквеного аналізу, збагачення словникового припасу; сюжетні – усвідомлення змісту прочитаного, складання речень, текстів, зв’язного висловлення);

- позатекстові елементи (схеми слів, речень, складові таблиці, стрічка літер);

- цікавий матеріал пізнавального нраву (скоромовки, ребуси, анаграми, слова-розсипучки, загадки).

2. Дидактичний Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа матеріал:

- азбука в малюнках;

- предметно-тематичні малюнки (наприклад, шкільне приладдя);

- сюжетно-тематичні малюнки;

- серія сюжетних малюнків;

- таблиці письмових і друкованих літер;

- складові таблиці;

- розрізна азбука, пересувна азбука;

- кубики в малюнках;

- схеми-моделі (складові, звуко-складові);

- роздавальний матеріал.

Основними мовними одиницями, якими дитина оперує на етапі навчання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа грамоти, є звуки мовлення і букви, слова, речення, текст.

Відомо, що українське письмо є буквено-звуковим. А тому засвоєння початкових навичок читання й письма (викладання слів із букв розрізної азбуки) полягає в разумінні перекодовувати букви у позначувані ними звуки і, навпаки, перекодовувати звуки мовлення І їх комплекси – склади і слова Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа – в умовні графічні знаки – букви, друковані або рукописні.

Обидва ці процеси протікають успішніше, якщо вони взаємопов’язані. Тому оволодіння першокласниками читанням і письмом здійснюються не роздільно, а паралельно. Це не означає, однак, що засвоєння друкованих і рукописних літер відбувається синхронно.

Навичка читання формується у шестирічних учнів значно динамічніше, ніж навичка письма Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, тому написання рукописних літер дещо відстає від читання. Проте різноманітні операції дітей з знаками розрізної азбуки на уроках читання треба розглядати як специфічну форму «письма» – позначення почутих або прочитаних слів друкованими літерами.

Вчитель має пам’ятати, що навіть елементарні навички читання й письма не можуть бути вироблені Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа без багаторазового повторення одних і тих самих навчальних дій. Тому він усілякими засобами має вносити певні варіації у постановку тих чи інших навчальних завдань з метою запобігання психічному І фізичному перевантаженню дітей, підтриманню їхнього загального Інтересу до виконуваних вправ. Велику роль у цьому відіграють також ігрові ситуації, если дитина бере на Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа для себя роль того чи іншого звука, складу в слові, слова в реченні. Такі безпосередні дії учнів, виконувані з одиницями живого мовлення, сприяють тому, що навчання 100є для их цікавішим і доступнішим.

Практичне засвоєння учнями фонетичної і графічної систем української літературної мови, усвідомлення ними існуючих взаємозв’язків Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа між звуками і знаками становить. лінгвістичну базу методики навчання грамоти. Сучасна методика навчання грамоти ґрунтується на тому, що первинні уявлення про фонетичні і графічні одиниці учні одержують з опорою на їх істотні ознаки: звуки ми чуємо, вимовляємо, їх можна розрізняти на слух, за методом вимовляння, за відчуттями, які Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа одержуємо від роботи мовленнєвих органів, а букви пишемо, «друкуємо», знаходимо в касі розрізної азбуки, зіставляємо між собою за формою, розміром, наявними в их графічними елементами.

3. Історія способів навчання грамоти

Найпоширенішими способами навчання грамоти в минулому вітчизняної школи були такі: буквоскладовий, складовий, звуковий і цілих слів.

Буквоскладовий способ. Найдавнішим способом навчання грамоти Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, який довгий час застосовувався в школах Росії, був буквоскладовий способ.Цесинтетичний буквений способ.

Процес навчання грамоти за цим способом був важким, зводився до «буквоскладання», тобто до складання вивчених букв у склади, слова.

Починалось навчання грамоти з вивчення назв букв окремим словом (а – аз, б –буки, в –веді, г Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа –глаголь і т. д.).

Із вивчених букв складались і заучувались склади. Спочатку двобуквені; буки-аз – ба, вєді-аз –ва, а потім трибуквені: буки-рци-аз – бра, вєді-рци-аз – ера і т. д., прямі і зворотні.

Після вивчення назв букв всієї азбуки в алфавітному порядку і вроздріб, після вивчення Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа цілого ряду складів і читання їх «по-верхах», без називання букв (ба, ве, бе, бра, вра) переходили до складання слів.

Так, наприклад, слово вода складали так: вєді-он – во, добро-аз – да – вода. Отдалі йшло читання слів «no‑верхах». Якщо надто важким було вивчення азбуки (аз, бука, вєді, глаголь, добро Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, єсть, живойєтє, зєло і т. д.), то ще важчим було завчити склади слова.

Таке навчання грамоти було несвідомим, механічним. Читати вчились по церковнослов’янських книгах – «Часослову» або «Псалтирю».

Не чудно, що за такового способу навчання читання продовжувалось 1–2 роки і було неймовірно важким.

На початку XVIII ст., після запровадження «гражданської Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа азбуки», назви букв стали простіші: а, бе, ве, ка, ель і т. д. Зменшилась також кількість букв і змінилось їх начертания. Це трохи полегшувало процес навчання читання. Кращі преподаватели дальнего минулого прагнули полегшити процес навчання грамоти.

У XVII–XVIII ст. з’являються спеціальні азбуки, де склади розміщались у певній Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа послідовності (ба, ва, га, да, бу, ву, гу і т. д.).

Російський вчений Каріон Істомін видає перший російський буквар, ілюстрований малюнками, з назвами до цих малюнків, що починаються на виучувану буковку (К – скотина, ключ і т. ін.).

Але, незважаючи на всі поліпшення, за буквоскладовим способом навчання грамоти було важкою Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа справою, потребувало і від учителя, і від учнів величавого напруження, багатьох зусиль.

Досить издавна почав запроваджуватись і складовий способ.

Складовий способ. Сущность цього способу зводилась до заучування складів. Після вивчення букв учні заучували в певному порядку склади:

ба, ва, га, бе, ве, ге і ін. Отдалі переходили до читання слів Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа з вивченими складами. Цей способ був так само, як і буквоскладовий, синтетичним способом.

Головним недоліком цього способу було механічне заучування беззмістовних складів. Ускладнювалось навчання за цим способом ще й тим, що для навчання треба було мати велику кількість карток із складами річної трудності, особливо при масовому Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа навчанні.

Тому складовий способ не зазнав широкого застосування як в дореволюційній, так і в радянській школі, хоч за своїм нравом сучасне наше письмо спирається на цей способ: наше письмо є поскладовим, силабічним, ми зображуємо на письмі і читаємо не окремі звуки, а цілі склади.

Звуковий способ . Звуковий способ навчання грамоти Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа відомий в трьох різновидах: звуковий аналітичний способ, звуковий синтетичний способ і звуковий аналітико-синтетичний способ.

Загальною ознакою всіх цих способів є те, що в базу навчання грамоти береться не буковка, а звук. Спочатку діти ознайомлюються із звуком, а потім з буквою, якою позначається цей звук.

Звуковий способ навчання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа грамоти поширився в середині XIX ст.

Запровадження звукового способу обумовлюється поширенням освіти в Росії, виникненням так званих «народних шкіл», если один учитель повинен був навчати чималу групу учнів.

Аналітичний звуковий способ вперше був запроваджений в школах Росії Золотовим в 40‑х роках XIX ст.

Навчання за цим способом починалось з показу учням цілого Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа речення, викладеного з розрізної азбуки чи написаного на дошці, і читання нього речення. Потім речення розкладалось на слова усно за допомогою набору слів з розрізної азбуки. Діти при цьому запам’ятовували вимову кожного слова і його графічне зображення. Потім кожне слово поділялось на склади, і учні запам’ятовували Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа вимову кожного складу і його графічне зображення. Нарешті, склади поділялись на звуки і на відповідні букви, і діти запам’ятовували кожну буковку і її звукове значення. Букви за цим способом називались кратко, приблизно так, як позначувані ними звуки: б, в, г, д іт. д. Після читання і розкладу Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа за цим способом ряду речень учні навчалися читати.

Недоліком цього способу є те, що дітям доводилось механічно запам’ятовувати слова і склади без розуміння їх звукового складу, раніше ніж вони ознайомляться із значенням окремих букв.

Синтетичний звуковий способ обширно пропагувався в Росії в другій половині XIX ст. преподавателем Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа Корфом.

Навчання грамоти за цим способом починалось з вивчення окремих звуків і букв. Після ознайомлення учнів з кількома голосними і приголосними, звуками (б, м, и, у, ш) і відповідними до их знаками починалась синтетична бота: вивчені звуки і букви сполучались у склади й слова: ам, мозг, ма, му, ми, мать і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа т. ін. Отдалі так само вивчались нові голосні й приголосні звуки і букви, складались нові склади й слова.

Бота за цим способом будувалась на основі того положення, що «читання є називання, перераховування звуків, позначених буквами». Помилковим у цьому способі було те, що окремий звук вважався як звук живої Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа мови. А ми знаємо, що в живойій мові кожний звук набирає особливого нраву звучання в залежності від сполучення його з іншими звуками і від методу вимови його в складі з іншими звуками.

Прибічники цього способу розробили прийоми злиття звуків і букв у склади, слова. Однак діти читали зперебором букв і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа нередко не могли зрозуміти, який склад виходить з даних звуків.

Звуковий аналітико-синтетичний способ. В середині XIX ст. в школах Росії виникає звуковий аналітико-синтетичний способ. Основателем цього способу був видатний російський преподаватель К.Д. Ушинський. Він склав читанку «Родное слово» (перше видання вийшло в 1864 р.) і посібник Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа до викладання за цією читанкою, де розробив своєрідну систему занять з навчання грамоти, відому під назвою «методу письма-читання».

Сущность звукового аналітико-синтетичного способу за Ушинським полягає у тому, що в процесі навчання грамоти в однаковій мірі застосовувався як аналіз (розклад слова на склади й звуки і виділення звуків Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа із даних слів), так і синтез (сполучення звуків, позначених знаками, в склади й слова і читанню цих складів і слів).

Навчання грамоти Ушинський радив починати звуковим аналізом (виділення звуків із слів спочатку голосних, а потім і приголосних). Після цього, (на тих самих уроках) проводились і синтетичні вправи. Виділений новий звук Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа діти на слух впізнають у словах, які називає учитель і самі учні, а потім пишуть буковку цього звука окремо і в сполученні з вивченими вже знаками (склади й слова) і читають написане.

Хід занять з навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним способом, розробленим Ушинським, проходив у такому порядку Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа: 1) звуковий розбір; 2) письмо; 3) читання написаного; 4) читання тих самих слів з азбуки (друкованим шрифтом); 5) читання і списування з друкованої азбуки нових слів і фраз; 6) відшукування знайомих букв і складів у якомусь оповіданні; 7) вправи на складання слів із букв друкованої азбуки, наклеєної на картон.

К.Д. Ушинський розробив систему підготовчих звукових Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа вправ перед навчанням грамоти і намітив прийоми аналітико-синтетичної роботи для використання на уроках грамоти: а) угадування заданих звуків у словах; б) добір дітьми слів на задані звуки; в) поділ слів на склади і складів на звуки; г) складання слів із букв; д) різні перетворення слів: заміна в Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа слові 1-го складу чи букви іншим складом чи буквою, нарощування складів, букв до даного слова, перестановка складів, букв і т. п.

Всі ці прийоми обширно використовувались в практиці школи в наступні, часи; багато з их застосовується і в сучасній радянській школі.

Розробку окремих сторін звукового аналітико-синтетичного способу продовжували послідовники Ушинського Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа – російські методисти М.Ф. Бунаков, Д. І. Тихомиров, В.П. Вахтеров і В.А. Фльоров.

Бунаков і Тихомиров докладно розробили прийоми звукового аналізу, і злиття звуків у склади й слова. Вони звертали велику увагу на добукварні звукові вправи: на боту з розрізною азбукою.

Бунаков і Тихомиров були прибічниками одночасного навчання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа читання і письма. Вони рекомендують одночасно запроваджувати письмовий і друкований шрифт.

Вахтеров і Фльоров, спираючись на дані наукової фонетики, в кінці XIX ст. розробили систему розташування звукових і складових труднощів за преподавательічним принципом – від легкого до важкого, від обычного до раскладного. Обидва вони є прибічниками одночасного навчання читання й Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа письма, але навчання грамоти рекомендують починати з читання друкованим шрифтом, припускають навіть деяке відставання письма від читання на початку навчання грамоти. Системи роботи з навчання грамоти Фльорова і Вахтерова не були тотожні. У кожного з их були розроблені свої прийоми аналізу й синтезу, ориентировані на подолання труднощів «злиття Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа» звуків.

Розроблені Фльоровим і Вахтеровим системи навчання грамоти і складені ними букварі мали широке застосування в школах протягом кількох десятиліть.

До методичної спадщини з навчання грамоти XIX ст. цінний внесок зробили і українські преподаватели.

Т.Г. Шевченко склав для недільних шкіл дорослих буквар українською мовою. У невеличкій (24 стор Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа.) книжечці під назвою «Букварь Южнорусский» (1861 p.) не було для читання незрозумілих складів, після вивчення букв відразу подавались зв’язні тексти, зміст яких був скерований проти соціальної кривди, кріпосницької дійсності. Т.Г. Шевченко склав також невеличку книжечку «Малий Кобзар для дітей з малюнками». Вона була надрукована в Києві 1911 року Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа видавництвом «Український учитель», але того ж року знищена Київським тимчасовим комітетом у справах друку.

Прибічником аналітико-синтетичного способу навчання грамоти був видатний український преподаватель Т.Г. Лубенець. В кінці XIX ст. в Західній Україні був поширений його буквар під назвою «Граматка з малюнками». Надрукований був під псевдонімом Т. Норця Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа. В навчанні читання й письма за його системою обширно використовувались малюнки до виучуваного звука, букви, проводилась у певній системі бота із складами, його буквар вміщував багатий дидактичний матеріал з народної творчості – пісні, віршики, гри, приказки тощо, які сприяли свідомості навчання розвитку мови дітей, викликали інтерес у дітей до навчання, мали певне Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа виховне значення.

Значний внесок в удосконалення аналітико-синтетичного способу на початку XX ст. зробив Б.Д. Грінченко.

Способ цілих слів . В перші 15 років існування радянської школи деякі методисти і вчителі намагались запровадити в навчанні грамоти способ цілих слів. Були навіть складені букварі за цим способом («Русская грамота» Соловйової, «Первые шаги Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа» Фортунатової і Шлегер).

Навчання за цим способом починалось з читання й письма цілих слів, хоч учні не знали жодної букви, жодного звука. Бота над виділенням букв і звуків проводилась після засвоєння дітьми ряду сторінок з букваря, після нагромадження певного припасу слів зоровим методом. Порівнюючи і зіставляючи Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа заучені слова, учні по зоровому сприйманню починали розрізняти букви й звуки.

На ділі ж виходило так, що учні механічно за вчителем заучували слова, сторінки букваря, але виділити частини слова, звука, букви не вміли. І если доводилось читати нове слово, то учні ставали перед величавыми труднощами: не вміли ні аналізувати, ні синтезувати Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа слова, а значить, не вміли читати.

В радянській школі цей способ у чистому вигляді майже не застосовувався, вчителі вносили в цей способ елементи звукового аналізу й синтезу.

Досвід показав, що цей способ виявився непридатним, шкідливим, він не задовольняв вимог навчання початкового, читання і письма, він не забезпечував свідомого Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа навчання грамоти, шкідливо відбивався на наступних ступенях навчання, був причиною безграмотного письма учнів. Навчання грамоти за цим способом тягнулось дуже довго. Внаслідок цього способ цілих слів був засуджений і відкинутий. Сучасна школа оборотилась до звукового аналітико-синтетичного способу.

4. Ступені навчання читання і письма

4.1 Добукварний період та його черта

Методика навчання грамоти Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа передбачає структурування і подання матеріалу у певній послідовності, користуючись чіткими фазами.

Першою фазою навчання учнів читання і письма є добукварний період. Він характеризується основними моментами. В цей період учні, які тільки прийшли до школи, в переважній більшості не вміють читати, дуже слабо орієнтуються в підручнику (букварі Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа), на його сторінці, тому і сам процес навчання має бути побудований з максимальною насиченістю ігровими моментами, малюнками тощо.

Основні прийоми та види роботи в добукварний період:

- бота із малюнком на сторінці букваря (бесіда-обговорення, розповідь та ін.);

- бота з предметними малюнками (називання, черта, обговорення);

- бота з малюнками, які пропонує вчитель (на дошці Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа);

- бота з графічними схемами слів;

- бота зі звуками та їх позначеннями;

- первинне (пропедевтичне ознайомлення із словом, реченням, текстом) тощо.

Добукварний період найчастіше проводиться з допомогою букварів, починаючись з першого денька навчання в школі і закінчуючись вивченням першої літери (звуку).

4.2 Методика вивчення звуків, букв. Бота над складом, складоподілом Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, наголосом

Звуки бувають голосні – наголошені і ненаголошені і приголосні – тверді і м’які, дзвінкі і глухі, а букви – великі й малі, друковані і рукописні, каліграфічні. Неправомірними тому є словосполучення «голосні букви», «приголосні букви», «тверді, м’які букви», які ще подекуди вживаються вчителями і учнями початкових класів. Здійснюючи процес навчання грамоти, вчителі Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа повинні брати до уваги такі особливості української фонетики і графіки:

1. В українській мові є 6 голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і],які на письмі можуть позначатися 10 знаками; а, я, о, у, ю, е, е, й, і, ї.

Букви я, ю, є, ї на початку слова і складу, після Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа апострофа позначають сполучення звука [й] з відповідними голосними: [йа], [йу], [йе], [йі],наприклад, яма, знають, моє, їжак.

Однією з особливостей української графіки є передача на письмі відповідними знаками звукосполучення [йо]– йо. Зорове сприйняття букви й в даному буквосполученні сприяє тому, що учні добре чують і відповідний звук, наприклад, у Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа словах його, район. Зіставлення на слух звукосполучення [йо] з іншими – [йа], [йу], [йе], [йі]може служити одним Із методичних прийомів ознайомлення зі звуковим значенням букв я, ю, є, ї.

Букви я, ю, є, крім того, можуть виконувати й іншу роль – позначати голосні звуки [а], [у], [е]після м’яких Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа приголосних, наприклад, у словах: [пол'а] – поля, [л’уди] – люди, [син’є] – синє.

2. Приголосні звуки діляться на тверді і м’які. У початкових класах до м’яких приголосних звуків відносять не тільки [д’], [з’], [й], [л’], [н’], [р’], [с’], [т’], [ц’], [дз’],а й усі інші Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа приголосні звуки, які знаходяться в позиції перед голосним її], наприклад, у словах: півень, жінка, шість, білочка, кінь тощо.

М’якість приголосних звуків в українській мові позначається знаками ь, я, ю, є, і. У кінці слів м’якість приголосних звуків завжди позначається м’яким знаком.

В окремих випадках м’якість приголосних звуків графічно Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа не позначається: сніг – [с’н’іг], звір – [з’в’ір]. Правильне читання і написання таких слів у першому класі учні засвоюють за зразком, поданим учителем.

3. В основі української графіки лежить складовий принцип, за яким звукове значення букв, які позначають приголосні, може бути виявлене тільки в складі Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, оскільки воно залежить від наступної букви голосного звука. Якщо взяти, скажімо, склади на, ня, ни, ні, ну, ню, не, не, то верно відтворити звукове значення букви н можна тільки за умови, якщо її прочитати разом з наступними знаками. В одних випадках вона читається як звук [ н], в інших – як звук [н’]. Букви Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа я, ю, е, які стоять на початку слова і складу або взяті окремо, можуть бути прочитані так, як вони називаються – [йа], [йу], [йе]. Але в сполученні з попередніми знаками, що позначають приголосні (ля, тю, нє), вони мають бути прочитані як голосні звуки [а], [у], [е]після відповідних Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа м’яких приголосних [л’], [т’], [н’].

Наведені приклади пояснюють необхідність формувати у першокласників уже на початку букварного періоду складове читання, щоб не було буквеного прочитування слів.

4. За дзвінкістю/ глухістю більшість приголосних звуків української мови утворюють пари: [б] – [п], [б’] – [п’], [г] – [х], [г’] – [х’], [г] – [к], [г’] – [к’], [д] – [т Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа], [д’] – [т’], [ж] – [ш], [з] – [с], [з’] – [с’], [д] – [ч], Частина приголосних звуків є дзвінкими непарними (сонорні), до их належать; [в], [в’], [й], [л], [л’], [м], [м’], [р], [р’]. Слід мати на увазі, що в українській мові, на відміну від російської, звуки [в] і [ф], [в’] і [ф Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа1 ] не утворюють пар за дзвінкістю/глухістю: звуки [в], [в’] належать до сонорних, а [ф], [ф’] – до непарних глухих.

У період навчання грамоти учні одержують тільки практичне уявлення про дзвінкі і глухі приголосні. При ознайомленні а знаками б, г, д, з, ж, буквосполученнями дж, дз, що позначають дзвінкі приголосні Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа звуки, основну увагу учнів необхідно звернути на те, що в українській мові ці букви в кінці слів та в середині слід читати дзвінко, не замінюючи відповідних дзвінких звуків глухими: дуб, сад, садки, мороз, вуж, діжка, ґедзь, сберегал, берегти.

5. Буковка щ (ща) в українській мові позначає не окремий звук, а сполучення Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа звуків [шч].

6. Букви в українській графіці використовуються в чотирьох варіантах! друковані, рукописні, великі й малі. Великі букви в період навчання грамоти учні сприймають як сигнал початку речення та знайомляться з найпростішими випадками їх уживання у власних назвах.

Більшість величавых і малих букв в українській мові однакові за формою і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа розрізняються тільки за розміром. Однак є частина літер (А – а, Б – б, Е – е), які розрізняються і за формою.

7. У період навчання грамоти учні удобно знайомляться і з іншими графічними знаками; крапкою, знаком окрику, знаком питання, комою, двокрапкою, тире, рискою (дефісом), лапками, вчаться за зразком учителя реагувати на их під Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа час читання зміною сили голосу чи паузами.

8. Важливо навчити дітей вимовляти слова по складах. Учитель має взяти до уваги, що до складу може входити один, два, три і більше звуків. Основним звуком у кожному складі є голосний, саме він утворює склад, тому голосні звуки і називають складотворчими Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа. Найпростішими складами є ті, що утворені з 1-го голосного або із сполучення (злиття) приголосного з голосним, наприклад: о-ко, ри-ба, дже-ре-ло. Поділ таких слів на склади не становить для дітей якихось труднощів.

При поділі слів на склади Із збігом приголосних звуків слід керуватися основною особливістю українського складоподілу Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа – тяжінням до відкритого складу. Відповідно до цього більшість складів в українській мові відкриті:

рі-чка, ка-стру-ля, ли-сто-чки.

Закриті склади в українській мові утворюються сонорними звуками, які стоять після голосних (сон-це, лій-ка , вер-ба) та парними дзвінкими приголосними, если вони стоять перед глухими Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа (діж-ка, гриб-ки, вузь-ко, клад-ка). Такий складоподіл в українській мові зберігається для забезпечення дзвінкого вимовляння приголосних у середині слів перед глухими з метою запобігання їх уподібненню до глухих.

Основним прийомом навчання дітей складоподілу є приспівування слова. Першокласники вчаться складоподілу з орієнтацією на такі ознаки:

1. Кількість складів Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа визначається кількістю голосних у слові.

2. Межа складоподілу проходить після:

а) голосного звука (наприклад, сні-жок );

б) дзвінкого приголосного (сонорного), наприклад, лій-ка ;

в) дзвінкого перед глухим (парними), наприклад, ніж-ка ;

У першому класі слід для складового аналізу брати слова двоскладові, перший склад яких закінчується на голосний (до-ня, си-ни Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа ); трискладові з відкритим складом (чо-бо-ти, до-ро-га ).

Визначення наголошеного здійснюється шляхом гукання слова, ігровими прийомами (простукування).

Для реалізації завдань вчителеві необхідно пропонувати на уроках дітям види робіт, які обумовлюються програмованими вимогами до рівня знань, разумінь і навичок першокласника.

4.3 Механізм читання, його складові

У букварний період слід акцентувати Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа увагу на етапах формування навички читання. На першому етапі читання має бути складовим і базуватись на складово-звуковому аналізі і синтезі.

На другому ступені формування навички читання слово спочатку варто прочитати по складах, а потім в цілому, з чітко вираженим наголосом.

На третьому етапі діти приступають до читання речень Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, при цьому вони можуть «губити» рядок і повертатись до повторного причитування слів. Однак це явище поступово зникає, если у дітей розширюється «поле читання».

Всі три етапи базуються на основній одиниці читання – складі. Читання складів повинне відбуватися за таким порядком:

· склад, утворений одним голосним (о -кунь );

· склад-злиття (о Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа-са );

· склад, що утворений злиттям ПГ+П (мак );

· злиття ПГПП (лист );

· злиття ППГП (степ );

· закриті склади (ох, ир );

Опрацьовуючи даний матеріал, діти поступово опановують поскладове читання, при цьому використовуючи додаткові позначення при читанні.

На другому ступені підготовчого періоду вивчаються голосні звуки [а], [о], [и], [і], [у] і відповідні Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа їм букви. Теми уроків читання на цьому ступені: «Голосний звук [а], букви А і а»; те ж – на теми звуків [о], [и], [і][у]. Теми уроків листа: «Рядкова письмова буковка а:», те ж по інших буковках;.

Знайомство з п’ятьма найважливішими голосними звуками, і відповідними знаками забезпечує орієнтування на Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа голосні при навчанні читанню. З буквою Е діти познайомляться пізніше, оскільки вона редко використовується, з йотованими голосними також на більш пізньому етапі, оскільки ці букви позначають голосні звуки в особливих умовах.

Види робіт в підготовчий період:

Мова. Речення. Відповіді на питання вчителя по картинах; складання речень. Відповіді на питання «Що це?» по Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа наочних картинах. Складання речень по серії картинок. Підрахунок речень. Підрахунок слів в реченнях. Розповідь: по сприйняттю, по пам’яті, по картинці; переказ (на основі разумінь, одержаних в дитячому саду).

Слово. Введення в активний словниковий припас першокласників слів: Батьківщина, Київ, столиця. Розподіл слів по тематичних групах: навчальні предмети (обладнання); іграшки Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа; інструменти; квіти, гриби; птахи; овочі; одяг; посуд; меблі і т. п. Виділення слова з речення.

Читання. Читання вчителем художніх творів, доступних розумінню дітей. Бесіда по прочитаному. Читання віршів, вивчених дітьми до школи. Інсценування казок.

Граматика і фонетика. Виділення речень з мовного сгустку, складання речень. Виділення слів в речень. Поділ Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа слова на склади, виділення наголошеного складу. Виділення звуків: перший звук в слові і т. д.; з яких звуків складається склад. Промовляння окремо зв’язних голосних і згідних звуків, злиття голосних із згідними, промовляння складів.

4.4 Читання складів на сторінці букваря. Читання та аналіз букварних текстів

В підготовчому періоді Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа діти включаються у відносно нову для их діяльність: якщо в дошкільний період переважала ігрова діяльність, то в школі переважає учбова бота – організована розумова праця, що вимагає стійкої уваги, значних вольових зусиль, разуміння контролювати для себя. Новий нрав діяльності створює для дітей значні труднощі, і для їх ослаблення дуже важливо Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа так будувати учбову годину, щоб, по-перше, кожні 10–12 хвилин мінялися види діяльності, по-друге, бота протікала интенсивно, розумова праця чергувала з фізичними вправами.

На уроках передбачаються цікаві і ігрові моменти: відгадування загадок, розповідь казок, їх інсценування, творче вільне малювання на сюжет казки, розповіді вчаться, читання віршів напам’ять; вводяться елементи змагання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа («Хто перший?», «Чия розповідь краще?», «Хто верно назве?» і т. п.).

В підготовчий період діти привчаються слухати і точно виконувати вказівки вчителя, звикають дотримувати правила для учнів, слухаючи відповіді своїх товаришів, помічати їх помилки. Вони вчаться голосно, виразно, зв’язно (не односкладово) відповідати на питання вчителя, брати Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа активну участь в загальнокласній боті.

Підготовлені в загальному мовному розвитку і в спеціальній мовній боті, діти переходять до основного періоду навчання грамоти, на якому засвоюють всі звуки і букви, вчаться читати і писати.

Основний період навчання грамоті триває до середини квітня, тобто близько 6 місяців при навчанні шестирічних дітей. Він характеризується Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа поступовим ускладненням матеріалу, збільшенням об’єму читаних текстів, підвищенням рівня сформованості навику читання і листа, поглибленням аналізу змісту прочитаного.

Поріг між підготовчим і основним періодами – перехід до приголосних звуків і букв. Нагадаємо про розташування звуків (букв) в «Букварі»: звуки і букви розташовані по їх частоті вживання в Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа мовленні, в словах; при цьому, природно, враховуються і труднощі засвоєння, артикуляції звуків. Звуки (букви) розташовані в наступній послідовності: А, О, У, Е, І, И – підготовчий період (найбільш поширені і просто артикульовані – голосні); основний період – всі інші звуки (букви).

Бота зі сторінкою букваря на уроці навчання грамоти (читанні) здійснюється в Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа основному на етані закріплення вивченого, хоча за певних обставин та, виходячи з завдань уроку, можна організовувати боту з букватем і на інших етапах, зокрема при ознайомленні з новою літерою, актуалізації знань та ін.

Отже, на уроці ввивчення нової літери можна використати наступні вправи, користуючись букварною розгорткою:

Перегляд друкованої літери;

Читання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа прямих і оберненихх складів з табллиць складів;

Читання колонок слів з виучуваною буквою (літера на початку, всерендині і вкінці слова);

Перегляд предметних малюнків, звуко-буквений аналіз слів;

Перегляд та аналіз сюжетних малюнків;

Розгадування ребуссів, цікавих завдань тощо;

Перегляд та аналіз стиічки вивчених букв.

На уроці закріплення вовченої букви найчастіше Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа використовують:

Перечитування букварних текстів;

Бесіду за сюжетним малюнком;

Співставляння ілюстрації з текстом твору;

Аналіз предметних малюнків (якшо такі є).

Також при читанні слів (у колонках чи у текстах) варто звертати увагу на спеціальні позначки, наприклад:

Підкреслення буквосполучень, складів, які слід читати безвідривно;

Наголоос;

Позначка [] замість літери, яку ще не вивчали Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа.

Окрім вищенаведених позначок на початковому етапі навчання дітей (если вони ще погано орієнтуються на сторінці букваря) можна використати гаму кольорів, яка вііідрізняє певні види роботи. Тоді завдання можна подавати у наступній формі: «Прочитай склади на жовтому», «слова в зеленій рамочці» і т. д.

Для формування в учнів розуміння Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа системи звуків і букв використовується спеціальна таблиця (так звана «стрічка букв»). Вперше діти знайомляться з таблицею після вивчення букви а . Кожний урок закріплення вивченої букви закінчується роботою на «стрічці букв». Вона використовується і на уроках повторення та узагальнення.

Поступове ускладнення складового складу читаних слів:

Ні-на , Ан-то Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа‑н, ни-т-ка, шу-ка-ла, ро-з-ма-лю-ва-ла, т-ра~к-то-ри-с-т, ко-р-зи-н-ка і ін.

Тематична різноманітність читаних текстів: діти, їх ігри, праця, навчання, школа, самообслуговування в школі і вдома, фізкультура і спорт; праця дорослих на заводі, на Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа транспорті, в сільській місцевості, в полі; природа нашої Батьківщини – ліс, річка, світ тварин; правила вуличного руху; мистецтво – музика, вірші; магазин, метро, космос, свята і т. п. – має велике виховне значення і дає базу для збагачення словника, для бесід і розповідей, творчої роботи – для розвитку мовлення дітей.

Тема уроків в основному періоді Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа навчання грамоті визначається звуками, знаками, словами, що вивчаються.

Основні завдання основного періоду: вивчити всі букви, навчити дітей верно співвідносити звуки і букви, засвоїти поєднання букв, удобно засвоїти правила графіки; озброїти дітей разумінням плавного складового з переходом на цілі слова читанням; розвивати інтерес до читання, до літератури; розвивати мовлення Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа і мислення; здійснювати цілеспрямоване ідейно-політичне, етичне, трудове, естетичне виховання учнів.

За сюжетними малюнками діти за допомогою вчителя, з його питань складають розповіді, виділяють в их пропозиції, аналізують їх.

Дуже велика роль набірного полотна, на якому складаються нові склади, слова. Чим ширше, різноманітніше друкарський матеріал для читання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, тим воно протікає цікавіше, тим ефективніше формується навичка.

На першому етапі важливо навчити дітей стежити за рядком, не втрачати його, не втрачати також чергових букв при читанні слова, самих слів в стовпчику.

Разуміння стежити за читаним рядком досягається також вимогою до класу виправляти помилки товаришів. Першокласники охоче виконують цю Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа вимогу, таким чином мобілізують свою увагу на уроці, під час читання.

Дуже важливо, щоб читання з найперших кроків було цілком свідомим. За допомогою питань перевіряється розуміння прочитаного. Цій же меті служать бесіди – як підготовчі, проводяться до читання, так і по прочитаному тексту. Де слід створювати проблемні ситуації, що викликають Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа у дітей потребу щось прочитати. Таку ситуацію може створити загадка, відгадку якої діти повинні прочитати в букварі або на набірному полотні. Таку ж мету переслідує попередня бесіда, з якої витікає питання.

Свідомість читання невідривна від виразності. Проте на перших ступенях аналітичного читання виразність неможлива, оскільки діти не можуть достатньою мірою виділити ударні Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа склади, не можуть передати інтонацію закінченості, інтонацію питання і т. п., а у багатьох випадках не можуть навіть орфоепічно верно передати те, що прочли.

До кінця основного періоду, тобто до середини квітня (при навчанні з 6 років), школярі повинні володіти наступними найважливішими разуміннями:

а) вільно і верно вимовляти всі Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа звуки в сильних і слабких позиціях;

б) визначати звуковий склад слів, послідовність звуків в слові, розділяти слово на склади, вказувати ударний склад;

в) складати слова з букв розрізної азбуки, а також записувати слова, якщо в их немає істотних розбіжностей звукового і буквеного складу;

г) розрізняти тверді і м Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа’які, дзвінкі і глухі; називати пари дзвінких і глухих приголосних;

д) знати всі букви; співвідносити їх із звуками (разуміти читати в різних позиціях);

е) читати складами (не по буковках), тобто володіти складовим, або позиційним, читанням всіх основних типів складів в двоскладових, трискладових, чотирискладових словах, доступних для розуміння; не виключається, звичайно Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, і читання цілими словами;

ж) дотримувати основні орфоепічні норми при повторному прочитанні слів і текстів, робити паузи і логічні наголоси в найпростіших випадках, дотримувати найпростіші інтонації;

з) розуміти прочитане – як окремі слова, так і речення текст; відповідати на питання по прочитаному, переказувати прочитане, виконувати логічні операції порівняння, угрупування Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа, узагальнення і деякі інші.

4.5 Уроки навчання грамоти

У період навчання грамоти уроки класифікуються за такими ознаками:

а) за основним предметом навчання – уроки читання і уроки письма;

б) за часом, за періодами і етапами навчання – уроки в добукварний, букварний і післябукварний період;

в) за наявністю чи відсутністю нової теми на одному уроці Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа:

· уроки вивчення нового звука і букви або навчання письму букви, великої і не многої (рядкової);

· уроки закріплення, на яких нова буковка не вивчається;

· особливий тип уроку – урок повторення і узагальнення;

· обов’язковим є також щотижневий урок читання, на якому до 20 хвилин відводиться на позакласне читання.

До уроків навчання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа грамоти ставляться загальнодидактичні і спеціальні методичні вимоги.

Загальнодидактичні вимоги:

- виховний нрав уроку, чіткість виховної мети: які моральні якості будуть розвиватися на даному уроці;

- чіткість навчальної мети уроку: що нового діти дізнаються, чого навчаються, які навички і вміння будуть розвиватися, яка стадія розвитку цих разумінь і навичок, який Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа буде рівень їх пізнавальної активності, мислення, який буде етап вивчення теми і т. ін.;

- наступність і перспективність уроку, його зв’язок із попередніми і наступними уроками, його місце серед уроків з даної теми, з даного розділу програми;

- розмаїття методичних засобів і прийомів роботи, варіативність роботи над матерікрасном, залежність вибору методичних засобів Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа від нраву матеріалу і завдань навчання, доступність методики – її цікавий та ігровий нрав;

- диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі уроку; наявність зворотного зв’язку (від учнів – до вчителя) на всіх етапах уроку;

- навчання учнів прийомів розумової праці («вчити учитися»), тим разумінням, які є необхідною умовою успішного Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа навчання в школі;

- обов’язкові також й інші дидактичні вимоги – науковість, доступність матеріалу і т.ін.

Спеціальні (методичні) вимоги:

- обов’язковою умовою будь-якого уроку рідної мови є турбота вчителя про мовленнєве середовище: на уроці має звучати правильне, виразне, образне, точне, логічне мовлення; панувати атмосфера культури мовлення. Усе, що використовується на Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа уроці, має бути зразковим і за формою, і за змістом. Кожний урок має виховувати «мовне чуття», любов до рідної мови, до живого, яскравого, виразного слова;

- на кожному уроці, як читання, так і письма, обов’язково виновата мати місце бота з розвитку мовлення учнів: збагачення, уточнення і активізація словника, складання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа і аналіз речень, бота над словосполученням, усні висловлювання, переказ, читання напам’ять, драматизація і т.ін.; нередко ці види роботи переплітаються з іншими – зі звуковим аналізом і синтезом, із читанням, письмом і т.ін.;

- на кожному уроці читання і письма необхідними елементами повинні виступати різноманітні прийоми звукового і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа буквеного аналізу і синтезу – підготовка до читання або, що важливо, письма, а також самостійні вправи;

- безпосередня бота для формування разумінь і навичок читання і письма виновата займати приблизно 2/3 уроку за часом (у поняття «читання» заходить підготовча бота перед читанням, а також аналіз змісту прочитаного; це можна сказати і Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа про поняття «письмо»);

- на кожному уроці читання і письма має використовуватися матеріал для зразка – додаткові тексти для усної роботи: уривки з творів поетів, письменників української і зарубіжної літератури, фольклорні твори;

- уроки читання і письма складають нерозривну єдність: урок читання готує учнів до уроку письма, а урок письма є продовженням попереднього уроку Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа читання, тобто реалізується принцип наступності і перспективності.

Ці вимоги можуть розглядатися одночасно як критерії оцінки запланованого чи проведеного уроку і як орієнтовна схема аналізу уроку.

Загальна структура уроку опрацювання нової букви має відповідати сформульованій темі, наприклад: «Звуки [р], [p’], позначення їх буквою «ер», тобто у ній повинен відображатися провідний Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа принцип аналітико-синтетичного способу навчання грамоти – від звука до букви.

Урок, на якому учні ознайомлюються з новою буквою, може складатися з таких етапів:

1. Повторення вивченого на попередньому уроці.

Види робіт:

- читання учнями напам’ять віршів, скоромовок про вивчену буковку;

- розгадування загадок;

- словниково-логічні вправи;

- розв’язування фонетичних задач з Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа якісною характеристикою звуків;

- конструювання і моделювання слів, словосполучень, речень;

- алфавітне називання вивчених літер;

- розпізнавання знайомих літер серед інших і т.ін.

2. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи.

Види робіт:

- заучування напам’ять (загадки, прислів’я, скоромовки);

- виділення звуків із зручної позиції: активне вимовляння виділених звуків;

- спостереження за артикуляційними Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа особливостями (якими мовними органами і в який спосіб створюється перешкода на шляху струменя видихуваного повітря);

- віднесення виділених звуків до голосних чи приголосних (якщо приголосні звуки, то зіставлення твердого і м’якого звуків на слух та за методом вимовляння);

- позначення звуків умовними значками (фішками): о, о’, –, =;

- вправи на впізнавання звуків у заданих учителем Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа словах;

- самостійний добір учнями слів із звуками в різних позиціях;

- аналітичні і синтетичні вправи із звуками (на утворення та аналіз складів-злиттів).

3. Ознайомлення з буквою.

Види робіт:

- алфавітна назва букви;

- демонстрація не достаточної і великої літери, їх структурний аналіз;

- ознайомлення з місцем букви у касі розрізної Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа азбуки;

- друкування букви на дошці (зошитах, повітрі);

- ігрові вправи.

4. Вправи з читання.

Види робіт:

- складання складів, слів із букв розрізної азбуки демонстраційного нраву та в індивідуальних касах;

- читання складових таблиць;

- читання слів, поданих в аналітико-синтетичній формі;

- читання слів у колонках з опорою с видуілені злиття (з дошки, таблиці, картки);

- читання Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа колонок слів за фонетичним, лексичним, граматичним напрямком.

5. Бота з підручником.

Види робіт:

- читання колонок слів за букварем;

- аналіз ілюстрацій;

- бота з моделями слів, речень, їх аналіз;

- бесіда-аналіз на тему тексту;

- читання тексту вчителем (учнями);

- колективне (індивідуальне) читання – аналіз речень, тексту.

6. Творча бота.

Види робіт:

- складання моделей складів, слів, речень Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа за. ознакою, вказаною учителем;

- читання-прогнозування;

- піктографічне читання;

- гра-мініатюра;

- складання речень за малюнком (предметним, сюжетним);

- словниково-логічні вправи на класифікацію, групування, вилучення зайвого, на доповнення, на підведення родових осознать під видові і навпаки;

- впізнавання літери за описом;

- утворення складів, слів за вказаною ознакою;

- добір до Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа моделей складів слів, речень;

- складання розповіді (казки) про буковку і т.ін.

7. Підсумок уроку.

Види робіт:

- алфавітне називання вказаних літер;

- читання прямих і обернених складів із вивченою літерою;

- розгадування фонетичних задач;

- порівняльна черта звуко-складової (звуко-буквеної) структури слова (слів);

- аналітико-синтетичні вправи;

- гра;

- знаходження на сторінці букваря матеріалу за вказаною Актуальні питання навчання грамоти - контрольная работа ознакою;

- розповідь учнів про найцікавіші завдання уроку;

- пригадування вивченого напам’ять і т.ін.aktivnaya-ortostaticheskaya-proba-metodicheskoe-posobie-ritm-ekspress-programmno-apparatnij-kompleks-analiza-variabelnosti.html
aktivnie-formi-obucheniya-treningi-plan-uchebnogo-processa-v-institute-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-pgups.html
aktivnie-gruppovie-metodi-v-obuchenii-uchebnij-mozgovoj-shturm-httpmy-mail-rucommunitysystem-process.html