Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

Подальший розвиток мислення полягає в переході від наочно-образного до словесно-логічного, міркуючого мислення. Наступний крок в розвитку мислення, який відбувається вже в підлітковому віці і полягає у виникненні гіпотетико-міркуючого мислення (тобто мислення, яке будується на основі гіпотетичних припущень і обставин), може відбутися тільки на основі відносно розвинутого словесно Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання-логічного мислення.

Перехід до словесно-логічного мислення неможливий без непосредственної зміни змісту мислення. Замість конкретних уявлень, що мають наочну базу, повинні сформуватися поняття, змістом яких виступають вже не зовнішні, конкретні, наочні ознаки предметів і їх відношення, а внутрішні, найістотніші властивості предметів і явищ і співвідношення між ними. Необхідно мати на Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання увазі, що форми мислення завжди знаходяться в органічному зв'язку із змістом.

Численні експериментальні дослідження свідчать, що разом з формуванням нових, більш високих форм мислення відбуваються істотні зсуви в розвитку всіх інших психічних процесів, особливо в сприйнятті і пам'яті. Нові форми мислення стають засобами здійснення даних процесів, і Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання переозброєння пам'яті і сприйняття підіймає їх продуктивність на велику висоту [8; 25, 19;45, 23; 78].

Так, пам'ять, що спиралася в дошкільному віці на емоційне співпереживання герою казки або на що викликають позитивне відношення наочні образи, перетворюється на смислову пам'ять, в основі якій лежить встановлення зв'язків матеріалу, що всередині запам'ятовується Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, зв'язків смислових, логічних. Сприйняття з аналізуючого, що базується на очевидних ознаках, перетворюється на встановлююче зв'язки, синтезуюче. Головне, що відбувається з психічними процесами пам'яті і сприйняття, - їх озброєння новими засобами і методами, які формуються перш за все усередині задач, вирішуваних словесно - логічним мисленням. Це призводить до того Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, що і пам'ять, і сприйняття стають значно більш керованою, вперше виявляється можливим вибір засобів для вирішення специфічних задач пам'яті і мислення. Засоби тепер можна вибирати залежно від определенного змісту задач.

Для запам'ятовування віршів істотне значення має осмислення кожного слова, спожитого поетом, а для запам'ятовування Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання таблиці множення - встановлення функціональних відносин між твором і співмножниками при збільшенні 1-го з их на одиницю.

Завдяки переходу мислення на новий, більш високий ступінь відбувається перебудова всієї решти психічних процесів, пам'ять 100є мислячою, а сприйняття думаючим. Перехід процесів мислення на новий ступінь і пов'язана з цим перебудова всієї Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання решти процесів і складають основний вміст розумового розвитку в молодшому шкільному віці.

Проведений аналіз дозволив нам визначити, що навчання буде не розвиваючим у тому випадку, если воно орієнтовано на лише розвинуті форми психічної діяльності дитини - сприйняття, пам'ять і форми наочно-образного мислення, властиві попередньому періоду розвитку. Навчання Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, побудоване таким чином, закріплює вже пройдені етапи психічного розвитку і не ровивається вперед.

Аналіз змісту програм нашої початкової школи показує, що в их не до кінця зжиті установки на засвоєння дітьми емпіричних осознать і елементарних знань про оточуюче, практичних навиків читання, рахунку і листа, які були властиві початковій школі, если вона Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання була відносно замкнутим циклом, а не була початковою ланкою в системі загальної повної середньої освіти.

Зі всієї сукупності суспільного досвіду, накопиченого людством, шкільне навчання повинне передати дітям не просто емпіричне знання про властивості і способи дій з предметами, а узагальнений в науці і зафіксований в системі наукових Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання осознать досвід пізнання людством явищ дійсності: природа, суспільства, мислення.

Необхідно особливо підкреслити, що узагальнений досвід пізнання включає не тільки готові поняття і їх систему, спосіб їх логічного впорядковування, але - і це особливо що важливо-стоять за кожним поняттям способи дій, за допомогою яких це поняття може бути сформовано Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання. Певним чином дидактично оброблені властиві сучасній науці узагальнені способи аналізу дійсності, що приводять до формування осознать, повинні входити в зміст навчання, складаючи його ядро [22; 48 ].

Під змістом навчання слід бачити підлягаючу засвоєнню систему осознать про дану область дійсності разом із методами дій, за допомогою яких поняття і їх система формуються в учнів. Поняття Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання-знання про істотні відносини між окремими сторонами предмету або явища. Отже, для формування поняття необхідно перш за все виділити ці сторони, а оскільки вони не дані в безпосередньому сприйнятті, то потрібно здійснити полностью певні, однозначні, конкретні дії з предметами для того, щоб їх властивості виявилися. Тільки виділивши властивості Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, можна визначити, в яких відносинах вони знаходяться, але для цього їх треба ставити в різні відносини, тобто разуміти міняти відносини. Таким чином, процес формування осознать невіддільним від формування дій з предметами, відкриваючих їх істотні властивості.

Если ми дали дитині слово „трикутник” і произнесли їй, що це фігура, що складається з Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання трьох сторін, ми повідомили їй тільки слово для назви предмету і найзагальніші його ознаки. Формування поняття „трикутник” починається тільки тоді, если дитина научається ставити у відносини окремі властивості трикутника - його сторони і гуляй (если учень встановлює, що в цій фігурі сума двох сторін завжди більше третьої, що сума кутів Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання в ньому завжди рівна двом прямим, що проти більшої сторони завжди лежить більший кут, і т.д.). Поняття є безліч визначень, сукупність багатьох істотних відносин в предметі. Але жодне з цих співвідношень не дане в безпосередньому спостереженні, кожне з их треба відкрити, а відкрити його можна тільки шляхом дій Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання з предметом.

Дії з предметами, за допомогою яких відкриваються їх істотні властивості і встановлюються істотні відносини між ними, і є способи роботи нашого мислення. Вже в початковому навчанні особливо важливо встановлення саме співвідношень між окремими сторонами предметів або явищ дійсності. Для цього є нескінченна кількість можливостей - як Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання при навчанні математиці, так і при навчанні мові.

Якщо ми учимо дітей числовому ряду, то необхідно добитися розуміння і встановлення відносин між що входять в нього числами, а може бути, вивести і загальну формулу його побудови. Якщо ми знайомимо дитину з десятковою системою числення, то необхідно виявити істотне Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання відношення, на основі якого вона побудована, і показати, що вона не єдино можлива. Если ми знайомимо дітей з арифметичними діями, то особливо важливо встановити істотні відносини між елементами, що входять в їх структуру. Якщо ми учимо дитину грамоті, то саме природне встановлення відносин між фонемною структурою мови і її графічними позначеннями. При Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання ознайомленні дітей з морфологічною структурою слова слід з'ясувати систему відносин між основними і додатковими значеннями в слові. Кількість таких прикладів можна множити до безкінечності.

Істотно важливо, проте, не лише формування окремих осознать, а створення їх системи. Правда, в цьому допомагає наука, яка сама є системою Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання осознать, де кожне поняття пов'язано з іншими. Логічне міркування, з 1-го боку, - це міркування з приводу співвідношення окремих властивостей предмету, а з іншою - міркування з приводу зв'язків між поняттями. Рух в логіці цих зв'язків і є логіка мислення.

2.2 Індивідуальний підхід до дітей з різними типами вищої нервової Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання діяльності

Як свідчать дослідження вчених, поєднання відповідної сили, зрівноваженості й рухливості нервових процесів утворює певний тип нервової системи, тип вищої нервової діяльності, проявом якого в поведінці, в діяльності людини є характер [19; 34 ].

Питання про типи нервової системи, їх кількість, про „чисті” типи та „перехідні” чи „змішані”, про розподіл людей з Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання ними вивчається. Але є всі підстави говорити про індивідуальні відмінності між дітьми за основними властивостями їх нервової системи, про важливість їх врахування у процесі навчання. Від их залежить вибір найбільш ефективних форм роботи вчителя з окремими дітьми, ставлення до их і методів роботи самих дітей.

Так, з дітьми з Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання слабкою нервовою системою найбільш продуктивно працюють при чіткому режимі і певному ритмі роботи, яки й не допускає перевтоми. Діти з малою рухливістю нервових процесів, що не можуть швидко входити у нову діяльність, потребують додаткового часу на це „входження”. Для дітей з високою рухливістю нервових процесів зміна діяльності може виявитись дуже Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання бажаною, - вона є одним з ефективних засобів підтримання їх „робочого” стану. Дітям з переважанням рис оченьї, неврівноважено нервової системи неважко домогтися потрібної зосередженості уваги. Але оскільки гальмівні процеси у их слабкіші від процесів збудження, їм важко переключати увагу з 1-го об'єкта на інший. Це відбувається і в дітей Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання з рисами оченьї, зрівноваженої, малорухливої нервової системи, хоча причиною цього здесь є вже інертність, мала рухливість нервових процесів [19; 49 ].

В учнів з рисами сильного, зрівноваженого, рухливого типу нервової системи помічається вже дещо інше. Вони рухливі, непосидючі, і їхня увага може просто відвертатися від основного заняття. Тому если у першому випадку слід Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання дбати про створення мозгов, що сприяли б швидкому переключенню уваги, її більшій рухливості, то в другому випадку мова вже йде про створення разумов для зосередженості уваги: учні повинні бути зайняті цікавою для их справою, не сидіти на уроках без діла.

Особливості нервової системи позначаються на часі виконання навчальних Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання завдань. Для виконання 1-го й того ж завдання учневі з рухливими нервовими процесами, за всіх інших однакових мозгов, потрібно менше часу, ніж учневі з малою рухливістю нервових процесів, а в учня з слабким типом нервової системи значне напруження може спричинитись до зриву нервової діяльності і постійного гальмівного стану.

Відмінностями у властивостях Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання нервової системи в значній мірі зумовлюється те, що одні й ті ж прийоми навчання та виховні входи неоднаково впливають на різних дітей. Зустрічаються, наприклад, діти з „уповільненими розуміння”, „важкодуми”. Вони не встигають схоплювати матеріал, який подається у швидкому темпі, не можуть швидко перейти від однієї думки до іншої Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, відповідають повільно, зі значними паузами. Причина цього - не в незнанні навчального матеріалу, не у відсутності здібностей до навчання, а в малій рухливості, інертності їх нервових процесів. Нетямущими вважати таких дітей зовсім безпідставно. Створюючи для їх навчальної діяльності сприятливі умови, не підганяючи, не нагороджуючи образливими прізвиськами, можна помітити у Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання их і неабиякі здібності та інші позитивні якості.

Зазначені вищи факти говорять про те, що для правильного розвитку, навчання і виховання дітей важливе значення має врахування більш істотних рис їх нервової системи.

Сила нервових процесів, як показують дослідження, виявляється:

- в особливостях працездатності людини, ступені її стомлюваності;

- в особливостях чутливості.

Вона Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання виявляється і в деяких особливостях уваги: у осіб з слабкою нервовою системою сторонні подразники ведуть до відвернення уваги, тоді як у осіб з сильною нервовою системою ті самі сторонні подразники і в тих самих умовах можуть навіть посилювати концентрацію уваги. Стійка активність, тривалі і значні зусилля у Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання виконуваній боті є ознакою сили процесу збудження; стійка зосередженість на виконуваній боті, вміння без особливих напружень затримувати певні рухи, утримуватись від небажаних вчинків означають силу гальмівного процесу.

Слабкість нервових процесів, на противагу силі, виявляється у постійній млявості й розслабленості чи легкій збудливості при швидкій виснажуваності, а отже, і в Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання порівняно низькій продуктивності діяльності.

Показником зрівноваженості нервових процесів є рівномірність виконання роботи, витримка, самовладання, тоді як показником незрівноваженості - нерівномірність, відсутність чіткого постійного ритму в боті, підвищена емоціональна збудливість, нервишекі зриви. Сила, зрівноваженість і рухливість нервових процесів виявляються тільки в динамічних особливостях поведінки і діяльності дитини, в нраві перебігу її психічних процесів, її Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання характері. Ними не визначається зміст психічної діяльності, ставлення дитини до навколишньої дійсності, рівень її розвитку, багатство знань, інтересів і т. ін. Він визначається умовами життя й виховання суспільними відношеннями, в які дитина поставлена досвідом, якого вона набуває в процесі індивідуального розвитку.

Тому немає й совершенно точної залежності між типом Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання нервової системи і типом поведінки дитини. Вище говорилося про зв'язок сили нервових процесів з особливостями уваги дитини. Але, наприклад, если увага 1-го учня просто відвертається музикальною передачею по радіо, тоді як ця ж передача не зачіпає уваги іншого, це може й не означати, що у першого нервова Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання система слабкіша, ніж у другого. Зазначена обставина може бути наслідком неоднакового ставлення учнів до навчальної роботи (1-го вона захоплює або він усвідомлює необхідність її якісного виконання, а у другого немає ні того ні іншого); вона може бути й наслідком того, що сторонні подразники мають для цих учнів Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання різне життєве значення.

Типом нервової системи не можна пояснити, наприклад, чому один і той же учень поводить для себя вдома гарно, а в школі погано, чи навпаки, чому він не виконує завдань, неохайний, самовпевнений і т. п. Причину цього всього слід шукати вже в умовах життя і виховання дитини, в Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання нраві її взаємодії з середовищем.

З'ясовано, що у кожного учня є свій індивідуальний темп роботи при виконанні трудових, виробничих завдань. Певною мірою цей темп пов'язаний з рухливістю нервових процесів: у фізично малорухливих він повільний, у рухливих - швидкий. Але прямої залежності між темпом і типом немає. Відмінність Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання учнів, що працюють швидким темпом, від учнів з повільним темпом пов'язана і з різницею в їх активності у навчанні, з особливостями ставлення до навчання взагалі і трудового зокрема, з вимогливістю до для себя, самокритичністю, нравом самоконтролю в процесі навчання та виховання.

Поведінка дитини зумовлена не тільки природженими властивостями нервової системи Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, а й з тими впливами, що постійно діють на організм протягом його індивідуального існування, умовами життя, навчання та виховання. Під впливом цих разумов, як показують спеціальні дослідження, можуть навіть тренуватись, розвиватись і зміцнюватись прояви і співвідношення основних нервових процесів. Тимчасові нервишекі зв'язки, що утворюються під впливом Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання разумов життя й виховання, нерідко маскують справжній характер. Замкнутість, нерішучість, обережність - це звичайно риси меланхолічного темпераменту. Але вони можуть бути і у дитини з сильною нервовою системою за несприятливих разумов її життя. Виявити сильну волю, наполегливість дитина може і не тому, що в неї сильний тип нервової системи, а тому Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, що в неї виховане відповідальне ставлення до роботи, звичка доводити розпочате до кінця.

2.3 Науково - методичні основи змісту навчання та виховання

Визначне місце в методичних засадах навчання та виховання займають наукові дослідження, адже саме вони -- шлях до розв'язання заморочек преподавательіки.

Наукове дослідження -- особлива форма процесу пізнання, систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, в якому використовують засоби і методи науки і яке завершується формулюванням знання про досліджуваний об'єкт [10; 9 ].

У преподавательіці використовують фундаментальні складові наукового дослідження.

Фундаментальні дослідження покликані розкрити сутність преподавательічних явищ, знайти глибоко приховані засади преподавательічної діяльності, дати її наукове обґрунтування.

Прикладні дослідження охоплюють питання, безпосередньо пов'язані Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання з практикою.

Фундаментальні й теоретичні дослідження в галузі преподавательічних наук здійснюють науково-дослідні інститути, об'єднані в Академію преподавательічних наук України, прикладні дослідження -- науково-методичні центри вищої, середньої освіти Міністерства освіти і науки України [22; 14 ].

Головними критеріями ефективності науково-педагогічного дослідження є отримання нового наукового результату, збагачення теоретичних знань, які сприяють Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання удосконаленню процесу виховання, навчання й розвитку дітей, дають змогу ефективно та якісно вирішувати конкретні навчально-виховні завдання.

Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати наступним вимогам: наукова новизна; теоретична і удобна значущість; наукова об'єктивність і достовірність; доступність висновків і рекомендацій для використання їх в інших конкретних наукових Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання дослідженнях або в практичній діяльності; визначення міри, меж і разумов ефективного застосування отриманих итогів.

Організовуючи дослідження, необхідно нормально поєднувати комплекс способів, маючи на увазі, що таке поєднання покликане забезпечити отримання різнобічних відомостей про розвиток особистості, колективу або іншого об'єкта виховання чи навчання, а використовувані методи повинні забезпечити одночасне вивчення діяльності, спілкування Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання та інформованості особистості. При цьому задіяні методи мають відображати динаміку розвитку окремих якостей як на певному віковому відрізку, так і впродовж усього процесу дослідження, забезпечити постійне отримання відомостей про учня а якнайбільшого числа джерел, від найкомпетентніших осіб, які постійно спілкуються, взаємодіють а ним, що дасть змогу Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання аналізувати не лише перебіг процесу, його результати, а умови, в яких він відбувається.

Найчастіше в преподавательічних дослідженнях використовують розкриті нижче методи:

Способ преподавательічного спостереження -- спеціально організоване сприймання преподавательічного процесу в природних умовах. Розрізняють спостереження пряме й опосередковане, відкрите й закрите, а також самоспостереження. Організовуючи спостереження, важливо мати його план, визначити Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання термін, фіксувати результати. Спостереження повинно бути систематичним. Якщо преподаватель тільки реєструє поодинокі факти, що впадають у вічі, то поза його увагою залишаються вихованці, які прагнуть приховати свою внутрішню позицію. За зовнішньою поведінкою треба вміти побачити справжні причини, а за словом -- справжні мотиви.

Достовірні відомості дає тільки тривале спостереження за вихованцем в Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання усіх видах його діяльності. Досвідчені преподаватели намагаються бувати там, де й їхні учні. Нерідко у похожих умовах учень поводиться по-різному: на одному уроці він активний і уважний, а на іншому -- пасивний і неуважний. У таких випадках ретельно порівнюють дані спостережень, з'ясовують причини розходжень, які нерідко зумовлені Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання різним ставленням до учня преподавательів.

З метою забезпечення об'єктивності спостереження здійснюють за допомогою технічних засобів: звуко- або відеозапис уроків, позакласних виховних заходів, різних видів діяльності учнів. Для цього використовують і замкнену телевізійну систему, І спеціальні класи, в яких спостереження ведеться через віддзеркалювальну стінку. Приховане спостереження ефективніше, оскільки дає Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання змогу фіксувати природну поведінку школяра, унеможливлює вплив преподавателя на дітей.

Оцінюючи преподавательічне спостереження як загалом ефективний способ науково-педагогічного дослідження, слід мати на увазі, що він не повною мірою забезпечує проникнення в сутність явищ, що вивчаються, дії учнів. Небагато інформації дають спостереження й для висновків про мотиви дій і Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання вчинків школярів. Тому існує потреба поєднання спостереження з іншими способами дослідження, зокрема з бесідою, анкетуванням.

Способ бесіди -- джерело і спосіб пізнання преподавательічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах. Щоб вона була результативною, необхідно мати її план, основні й додаткові запитання; створити сприятливу атмосферу Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання для відвертого обміну думками; врахувати індивідуальні особливості співбесідника; виявити преподавательічний такт; разуміти запротоколювати бесіду. Отримані результати бесіди доцільно порівняти з інформацією про особистість, отриманою за допомогою інших способів.

Різновид бесіди -- інтерв'ю. На відміну від бесіди, яку проводять у природній, невимушеній обстановці, під час інтерв'ю дослідник Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання ставить наперед визначені запитання у певній послідовності й записує відповіді співбесідника. Цей способ найдоцільніший, якщо дослідник упевнений в об'єктивності відповідей опитуваних, адже інтерв'ю не передбачає уточнювальних запитань. Використовуючи його, слід враховувати можливі типи респондентів: несміливий, боязкий, балакучий, жартівник, сперечальник, самовпевнений. Результати інтерв'ю залежать від продуманості запитань.

Способ анкетування -- дає Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання змогу підвищити об'єктивність інформації про преподавательічні факти, явища, процеси, їх типовість, оскільки передбачає отримання інформації від опитуваної категорії людей.

За нравом анкети поділяють на: відкриті -- передбачають довільну відповідь на поставлене запитання; закриті -- до поставлених запитань пропонуються варіанти готових відповідей на вибір опитуваного; напіввідкриті -- крім вибраної Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання з готових відповіді, можна висловити й власну думку; полярні -- потребують вибору однієї з полярних відповідей типу „так” чи „ні”, „добре” чи „погано” та ін.

Логіка і методика преподавательічних досліджень.

Проводячи анкетування, слід дотримуватися таких вимог: запитання повинні бути дібрані так, щоб відповіді на их найточніше характеризували досліджуване явище і давали про нього Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання надійну інформацію; використовувати прямі й непрямі запитання (наприклад: „Чи хотіли б ви, щоб Ваша дочка стала вчителькою?” (пряме), „Як Ви ставитеся до професії вчителя?” (непряме); у формулюванні запитань слід уникати підказок; використовувати відкриті й закриті анкети; попередньо перевіряти ступінь розуміння запитань на невеликій кількості учнів і вносити корективи Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання до змісту анкети.

Для анкетування батьків з метою виявлення домашніх мозгов для навчання учня можна запропонувати такі запитання домашніх завдань

1. Як Ви органікличуєте виконання домашніх завдань?

2. Як Ви контролюєте їх виконання?

3. Чи звертається до Вас дитина по допомогу від час виконання домашніх завдань? У чому полягає така допомога?

4. Як Ви привчаєте Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання дитину до самостійності у виконанні домашніх завдань?

5. Що Ви робите, аби дитина зрозуміла: головне -- не оцінка, а праця, яка 100їть за нею?

6. З якими труднощами Ви стикаєтеся під час організації домашньої навчальної праці дитини? Як їх долаєте?

7. Чи аналізуєте Ви разом з дитиною її труднощі у навчанні Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання та шляхи їх подолання?

8. Як Ви формуєте в дитини силу волі, самостійність, наполегливість, працелюбність?

9. До яких способів заохочення і покарання у стимулюванні навчальної праці дитини Ви вдаєтеся?

Способ преподавательічного експерименту -- науково поставлений дослід організації преподавательічного процесу в точно враховуваних умовах. Забезпечує найдостовірніші результати у преподавательічних дослідженнях.

Залежно від мети Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання дослідження розрізняють такі види преподавательічного експерименту: констатуючий -- вивчаються наявні преподавательічні явища; перевірковий, уточнювальний -- перевіряється гіпотеза, створена у процесі усвідомлення проблеми; творчий, перетворюючий, формуючий -- конструюються нові преподавательічні явища.

На відміну від преподавательічного спостереження, преподавательічний експеримент дає змогу: штучно відокремити досліджуване явище від інших, цілеспрямовано змінювати умови преподавательічного впливу на вихованців; повторювати преподавательічні Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання явища в приблизно таких самих умовах; поставити досліджуване явище в умови, які піддаються контролю.

Преподавательічний експеримент є комплексним, оскільки передбачає поєднання способів спостереження, бесіди, анкетування, створення спеціальних ситуацій тощо на всіх етапах кожного з видів експерименту.

Способ вивчення шкільної документації та учнівських робіт. Особові справи учнів, класні журнали, контрольні Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання роботи, зошити з окремих дисциплін, предмети, виготовлені в навчальних майстернях, дають дослідникові об'єктивні дані, що характеризують індивідуальні особливості учнів, їх ставлення до навчання, рівень засвоєння знань, сформованості вмінь та навичок.

Шкільна документація (загальношкільний план роботи, плани роботи предметних комісій, класних керівників, протоколи засідань преподавательічної ради та ін.) дає Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання змогу скласти уявлення про стан навчально-виховної роботи в школі загалом і на окремих її ділянках зокрема.

Під час дослідження заморочек навчально-виховного процесу виявляють чинники, які сприяють їх вирішенню, визначають рівень ефективності їх впливу.

Способ рейтингу -- оцінка окремих сторін діяльності компетентними суддями (експертами).

Способ узагальнення незалежних черт -- узагальнення Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання відомостей про учнів, отриманих за допомогою інших способів, зіставлення цих відомостей, їх осмислення.

При зіставленні незалежних черт деякі риси можуть не збігатися через необ'єктивність того, хто характеризує, поспішність, помилковість висновків. В такому разі з'ясовують причини розбіжностей, аналізують чинники, що зумовили їх. Розбіжності можливі й тоді, если Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання свойства складалися в різний час, упродовж якого поведінка вихованця змінилася.

Способ психолого-педагогічного тестування -- випробування учня на певний рівень знань, мозгінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, задач - шарад, ребусів, кросвордів, запитань.

Екзаменаційні білети також можна складати у формі тестів. Результати тестування визначають підрахуванням відсотків розв'язання Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання тестів.

Способ соціометрії -- вивчення структури і стилю взаємин у колективі (запозичений із соціології). Учневі пропонують відповісти на запитання типу: „Ким би ти хотів...” (сидіти за однією партою, працювати поруч у майстерні, грати в одній команді та ін.). На кожне запитання він має дати три або більше „вибори”. За числом виборів Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання можна визначити місце, роль, статус кожного члена колективу, наявність внутріколективних угруповань, їх лідерів. Отримані дані дають змогу змоделювати внутріколективні стосунки: рівень згуртованості колективу, способи його впливу на важкого учня та ін.

Способ соціометрії використовують спільно з іншими способами, оскільки він не розкриває мотивів взаємин у колективі, а лише відображає Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання загальну їх картину.

Способ аналізу итогів діяльності учня -- аналіз итогів різних видів діяльності учня (передусім успішності, виконання громадських доручень, участі в конкурсах та ін.), який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами. На підставі вивчення виробів учня в майстерні, наприклад, можна зробити висновок про його акуратність, старанність Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання у боті. Виготовлені в технічних гуртках моделі свідчать про спрямованість інтересів і нахилів. Відповіді на уроках характеризують його пам'ять, мислення, уяву, погляди, переконання. Колекції поштових марок, малюнків і віршів в альбомі є матерікрасном для висновків про спрямованість уваги, спостережливості, досліджень творчої уяви, естетичних почуттів і художніх Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання здібностей школяра. У щоденниках учні занотовують певні події свого життя і ставлення до их.

Чимало відомостей про загальний розвиток учня, культуру його мовлення, мислення, інтереси, ідейну спрямованість тощо дає твір. Учитель пропонує тему, яка розкриває ставлення учня до для себя, свого оточення, навколишньої дійсності („Моє улюблене заняття”, „Недоліки мого нраву Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання”, „Мої плани на майбутнє”).

Важливими у преподавательічних дослідженнях є й наведені нижче математичні методи.

Способ реєстрування -- виявлення певної якості в явищах даного класу і обрахування за наявністю або відсутністю її (наприклад, кількості скоєих учнями негативних вчинків).

Способ ранжування -- розміщення зафіксованих показників у певній послідовності (зменшення чи збільшення).

Отже, індивідуальний підхід робить Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання позитивний вплив на виховання та навчання, формування особи кожної дитини при разумові, якщо він здійснюється в певній послідовності і системі, як безперервний, чітко організований процес.

Прийоми і методи індивідуального підходу не є специфічними, вони загальнопедагогічні. Творча задачка вихователя - відібрати із загального арсеналу засобів ті, які найбільш дієві Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання в конкретній ситуації, відповідають індивідуальним особливостям дитини.

Висновки

Отже, ми провели характеристику основних способів виховання та принципів навчання і робимо висновок, що найбільше де висвітлюється неувязка взаємозв”язку виховання та навчання - це гра, адже під час гри дитина як навчається так і виховується.

Гра є провідною діяльністю для учнів 1-2 класу. Майже все Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання життя дитини проходить в ігровій діяльності. Весь урок у дітей цього віку пронизаний грою, але грою не заради розваги, а грою навчальною, що вимагає складних розумових операцій, аналізу і синтезу.

Кількість ігор на уроці виновата бути розумна. Доречно подумати і поетапний їх розподіл: на початку уроку гра виновата допомогти Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання зацікавити, організувати дитину; в середині уроку гра виновата націлити на засвоєння теми; в кінці уроку - може носити пошуковий нрав. Але на кожному етапі уроку вона виновата бути цікавою, доступною, включати різні види діяльності учнів. При організації гри на уроці важливо продумати і те, в якому темпі вона буде поводитися Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання.

Гра дасть змогу дитині опанувати також основи грамоти. Враховуючи складність звукових спостережень, навчання у добукварний період слід організовувати так, щоб шестилітки сприймали його в ігровій формі, не перевтомлювалися, щоб воно не викликало негативних емоцій.

Уся навчально-виховна бота з рідної мови з учнями перших класів виновата ґрунтуватися на принципі Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання гра-навчання, гра-виховання, оскільки в цьому віці гра для дітей - серйозна діяльність. Заняття, на яких діти оволодівають звуковою системою рідної мови, як і інші, перетворюють в цікаві вправи ігрового нраву.

При проведенні індивідуальної роботи в процесі різної дитячої діяльності преподаватель постійно повинен спиратися на колектив, на Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання колективні зв'язки дітей усередині групи. Колектив є тією силою, яка укріплює в дитині суспільні початки. Неможливо виховати поза спілкування з колективом такі якості, як доброзичливість, відчуття взаємодопомоги, відповідальності за загальну справу.

Важливе значення в навчальній та виховній діяльності вчителя мають методи та форми роботи з дітьми, які мають Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання різні особливості розумового розвитку, типи нервової системи та вищої нервової діяльності.

Перечень використаної літератури

1. Баранов С.П. Педагогика. - М. Просвещение, 1987. - 368 с.

2. А.С. Белкин. Проступки можно предупредить, Свердловск, 1967. - 43 с.

3. Н.Ф. Бунаков. Избранные педагогические сочинения, М., 1953.- 234 с.

4. А.И. Герцен. Избранные педагогические выражения, М., 1951.- 85 с.

5. В.Е. Гмурман. Дисциплина Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання в школе, М., 1958. - 102 с.

6. А.Ю. Гордин. Нравственное воспитание школьников в труде, М., 1967. - 345 с.

7. А.Ю. Гордин. Формирование товарищеских отношений преподавателя и воспитанников в школе, М., 1970. - 367 с.

8. А. Дистервег. Избранные педагогические сочинения, М., 1956. - 251 с.

9. Дроб`язко П. Українська національна школа: витоки і сучасність. - К.: Академія. - 1997. - 181с.

10. П.Ф. Каптерев Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання. О ужасе и мужестве в начальном воспитании, С.-П., 1957. - 264 с.

11. И.Ф. Козлов и др. Методика воспитательного процесса,М., 1969.-465 с.

12. В.М. Коротов. Педагогическое требование, М., 1966. - 567 с.

13. Концепція національного виховання // Освіта, 1996. - 7 серпня.

14. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. Сергійчук 3.0. Основи національного виховання. - К.: ІСДО, 1993.-152с.

15. М.Д. Левитов. О психологических состояниях человека Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, М., 1964. - 569 с.

16. Легенький Г.И. Цель и методы воспитания.-М.: Педагогика, 1990.- 347 с.

17. А.С. Макаренко. Сочинения, в 7 томах, М., 1957-1958.

18. М.А. Олесницкий. Полный курс педагогики, К., 1955., 654 с.

19. С.Л. Рубинштейн. Базы общей психологии, М., 1960.876 с.

20. Савін М. В. Преподавательіка. - К.: Вища школа. - 1980. - 309с.

21. Г. Спенсер. Воспитание интеллектуальное, нравственное Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, физическое, М., 1972. - 458 с.

22. Українська національна система виховання: Концепція. - К.: Либідь, 1991. - 498 с.

23. К.Д. Ушинский. Избранные сочинения в 2 томах, М., 1952-1953.

24. В.И. Фармаковский. Методика школьной дисциплины, О., 1931.- 579 с.

Додатки

Додаток 1

Ігрова діяльність на уроках арифметики

Під час використання на уроках арифметики ігрового способу навчання необхідно дотримуватись таких основних вимог:

1) - ігрове завдання повинно Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання за змістом збігатися з навчальним, тобто ігровою має бути лише форма його поставки. 2) - математичний зміст гри має бути посильним для кожної дитини, оскільки гра буде цікавою тоді, если в ній братимуть участь усі діти. 3) - підсумок гри має бути чітким і справедливим.

Таким чином, гра у процесі навчання шестирічних дітей Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання арифметики 100є важливим засобом розвитку їхнього інтересу до вивчення цієї дисципліни. Готуючись до проведення ігор та ігрових ситуацій, учитель має продумати:

- які математичні вміння і навички вони повинні формувати у дітей; - які виховні завдання вони мають реалізовувати (виховання вольових якостей, почуття довіри, взаємодопомоги, дружби, мозгіння підкорювати Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання свої власні інтереси учнів класу); - який матеріал краще використовувати для гри; - як за мінімально маленький час ознайомити дітей з правилами гри; - чітко визначити час проведення гри та організацію її проведення (змагання між окремими дітьми, командами-групами, класу, активна участь усіх дітей); - можливу зміну правил гри у разі необхідності активізації Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання всіх дітей; - підбиття підсумків гри.

У процесі навчання шестирічних дітей наочність має бути нерозривно пов'язана з практичною діяльністю самих дітей. Тобто все, що показує вчитель за допомогою демонстраційного матеріалу, кожна дитина зможе виконати на своєму робочому місці. При цьому, звичайно, кількість дидактичного матеріалу, який повинен мати кожен учень значно зростає.

Додаток Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання 2

Ігри-подорожі

Величезний виховний потенціал містить у собі така синтетична форма виховної роботи, як гра-подорож. Вона дозволяє цілісно організувати дитячу діяльність на тривалому проміжку часу.

Організація і проведення ігор-подорожей у початковій школі має відповідати певним вимогам, серед яких, на нашу думку, важливими є такі:

- чітке формулювання виховної мети Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання гри-подорожі та підпорядкування їй змісту діяльності на всіх етапах проведення гри; - розробка маршруту і складання карти гри-подорожі; - попередній підбір і виготовлення необхідних атрибутів (ігрового реквізиту, маршрутних листків, художньо-ілюстративного матеріалу та ін.); - варіативне використання під час гри-подорожі різноманітних форм виховної роботи (бесід, конкурсів, творчих годин Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, театралізованих дійств, свят тощо)задля оптимізації виховного впливу в цілому; - обов'язкове узгодження складності завдань та часового регламенту з віковими можливостями учнів; - залучення до підготовки і проведення полностью всіх учнів класу, з метою активізації творчого потенціалу кожної дитини.

Пропонуємо ряд ігор-подорожей, які спрямовані на формування у дітей моральних уявлень Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання та навичок гарної поведінки.

Гра-подорож у світ добрих вчинків

(1-2 клас)

Мета: Конкретизувати уявлення школярів про найвищі людські доброчесності (шляхетність. Чуйність, відданість, вдячність, милосердя тощо); сформулювати правильну морально-естетичну оцінку людських вчинків; підготувати до реальної поведінки за законами добра і краси.

Маршрут. Станція і - Відео зал кота Леопольда (конкурси Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, вікторина). Станція 2 - Наш садок (трудова справа). Станція 3 - Театр гарних справ (драматизація).

Обладнання: відеозапис мультиплікаційних фільмів, костюми казкових персонажів; пагони дерев, садівничий інвентар, щит.

Станція 1. Відео зал кота Леопольда (конкурсні завдання).

Діти вирушають у гості до кота Леопольда.

Кіт Леопольд. Здрастуйте, малятка, любі хлопчики й дівчатка! Желаю вас Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання запитати: чи любите ви мультики? Чи знаєте мультиплікаційних героїв? Тоді, напевно, ви мені допоможете навести лад у нашій Мультляндії. А то мультиплікаційні бешкетники (здогадайтеся, хто б це міг бути) переплутали геть усі мультфільми. Але чи не злякають вас перешкоди, хитрі пастки, складні завдання? Ні? Тоді у путь!

Мультиплікаційний ранг Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

Раунд 1. Сузір'я шляхетних вчинків.

Обладнання: карта сузір'я з зірками Чуйності, Вдячності, Відданості, Добра, Милосердя та з безіменними зорями.

Додаток 3

Ігри добукварного періоду “Скільки речень?”

Учитель читає речення. Учні на пальцях показують, скільки речень у цьому тексті. Виграє той, хто менше за всіх помилиться.

“Скільки слів у реченні?”

Учитель Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання читає речення. Учасники гри на пальцях або картками з цифрами показують, скільки в ньому слів.

Виграє той, хто менше за всіх помилиться.

“Злови п'ять слів”

Учитель називає п'ять слів. Наприклад: олівець, зошит, ручка, вчитель, навчання, з тим, щоб учні зловили ці слова (плеснули у долоні) у Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання реченнях, які він буде проказувати.

Речення можуть бути такі:

1) Проведи усе в порядок, щоб були готові зрання: олівець, ручка і зошит - все, що треба для навчання. 2) Бути чемним і привітним - пам'ятай це всюди й завше.

Як до класу заходить вчитель, привітай, із місця вставши.

3) Сяє зірка на копрі Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання. Ми з Олегом - шахтарі... 4) Засиніли проліски у ліску, у ліску.

Гра розвиває увагу, привчає прислухатися до слів у реченні.

“Живойі слова”

До дошки викликаю трьох учнів (це діти, які будуть виконувати роль слів), а іншим даю завдання скласти речення, в якому стільки слів, скільки дітей 100їть біля дошки.

За Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання малюнком діти складають речення, наприклад: “Їжак несе яблуко”. У викликаного учня запитую, в ролі якого слова він буде виступати або діти самі собі вибирають слова із складеного речення). Класу даю завдання поставити слова в такому порядку, щоб вийшло складене речення.

Потім діти, які виконують роль слів, називають кожен своє Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання слово по порядку, і всі чують речення, яке склали колективно.

У другому варіанті гри я сама пропоную дітям, які виступають в ролі слів, слова, наприклад: білка, гриби, сушить. Інші діти складають з их речення, верно шикуючи “живойі слова” біля дошки. “Діти-слова” вимовляють свої слова, і у их виходить речення: “Білка сушить Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання гриби”.

Додаток 4

Ігри букварного періоду

Гра “Смачні слова”

До вас в гості дуже поспішав Буратіно. Він ніс смачні слова, по дорозі розсипав букви і все переплутав. Ось ці букви і склади:

Я

С

Б

И

Лу

Ру

Ко

Ша

Г

Ли

Ва

Мо

(Яблуко, слива, груша, лимон).

Гра “Буковка заблукала”

На магнітну дошку розставляю букви, які переплутав Незнайко.

Букви Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, що позначають голосні звуки: О С Е М У.

Букви, що позначають приголосні звуки: Н К І Ф Т.

Діти виправляють помилки, вставляють букви на місце.

Гра “Хто більше?”

В гості приходить Мальвіна і приносить в корзині слова, що містять в собі інші слова.

- Складіть інші слова, використовуючи букви Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання даного слова. (Соловейко - соло, коло, воло, колеса, косо). Білосніжка, сторона, ромашка, ластівка, листоноша. Гра “Склади нове слово”

Перед учнями картки з написаними словами.

З перших складів першого слова, других - другого, третіх - третього складіть нове слово, придумайте з ним речення.

Вухо, калина, спідниця.

Сокіл, дорога, виделка.

Мистецтво, вилити, вивчати.

Гра Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання “Если це буває?”

Перед кожною дитиною клас у 4 картки із написом весна, зима, літо, осінь. Показую картини природи і різні пори року, а діти піднімають відповідну картку із написом.

Гра “Знайти імена дітей” (Діти указкою показують імена)

ло

ва

то

ма

гла

мі

же

ша

а

па

ля

на

дя

ко

во

ся

ня

ла

ал

зі

са

ри

ві

ін

Гра “Станьте, букви, в хоровод”

Виготовляю два круги з однією кишенькою в меншому з Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання их. Вставляю туди буковку, що означає приголосний звук. Навколо стоять інші, що позначають голосні. Я показую буковку, що позначає голосний звук, а діти називають склад.

Гра “Цікаві слова”

Пишу на дошці слова: дід, мир, кіт, сир та інші.

Написавши слова, говорю: “В нашій мові дуже багато слів, серед Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання их є багато цікавих. Ось подивімось на ці слова. Чим вони цікаві? А спробуйте їх прочитати навпаки справа наліво. Які слова одержали? Дід, Рим, тік, рис.

Потім пропоную ряд слів. Додайте по одній літера на початку чи в кінці слова і ви побачите, як на глазах утворюватимуться слова Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання з новим значенням: линок, буря, міх, буковка, їжа, база.

Додаток 5

Ігри післябукварного періоду

Гра “Розсипані загадки”

Із слів, написаних на окремих картках, скласти загадку і розгадати її.

Гра починається з читання вірша-зачину.

Зі сторінки книги в гості до вас я йшла,

Щоб розгадали ви мене, дітвора...

Дуже я спішила, й трапилось Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання ось так:

На шматки робилась, не зібрать ніяк.

Врятуйте мене! Із шматків мене складіть!!!

Зразок набору карток до загадок.

“Мене часто просять, ждуть,

А тільки з'явлюся, ховатися почнуть”

(Дощ)

просять

а тільки

почнуть

часто

з'явлюсь

мене

ждуть

ховатися

Скатертина біла увесь світ накрила.

(Сніг)

світ

увесь

скатертина

накрила

білий

Влітку наїдається, взимку відсипається.

(Ведмідь)

наїдається

взимку

влітку

відсипається

Що росте догори коренем Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання?

(Бурулька)

догори

що

росте

коренем

Надворі горою, а в хаті водою.

(Сніг)

а

в

хаті

горою

водою

надворі

Гра “Лото загадок”

Гра базирована на ігровому принципі лото: тексти загадок пишу на окремих картках, а малюки, які є відповідями на ці загадки або самі слова-відгадки розміщуються в клітинках таблиці. Таку таблицю вивішую на дошці, можна зробити одну на кожну парту.

півень

гриби

капуста

жаба

сонце

заєць

1. Хто Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання голівку свою влітку накриває.

І по двадцять хустин на голівці має?

(Капуста)

2. Всі ми в шапочках-брилях

Заховались під кущі,

Бо як вийдемо на шлях -

Враз опинимо в борщі.

(Гриби)

3. Хто однаково всіх обожать,

Всіх однаково голубить?

Кожний скоса тільки гляне,

А обняти не дістане.

(Сонце)

4. Влітку сіренький,

А Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання взимку біленький.

Тема: Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Розширена задачка на спосіб зведення до одиниці.

Мета: Вправляти учнів у засвоєнні напам'ять таблиці множення на 7; ознайомити з розширеною задачею на знаходження 4-ого пропорційного.

Обладнання: роздатковий матеріал, таблиця.

1. Перевірка домашнього завдання

- повторення правил.

2. Усний рахунок. Гра “Хто швидше?”

Гра “Знайди помилку”

4 х Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання 4 + 2 = 20 30 : 6 х 2 = 11

12 : 6 х 3 = 6 36 : 6 х 3 + 18

3. Каліграфічна хвилинка.

2 6

4. Математичний диктант – сума чисел 26 і 5 – добуток чисел 4 і 8 – частка чисел 10 і 2 – 18 збільшити на 2 – 12 зменшити на 8 5. Розв'язування прикладів

42 : 7 х 6 : 6 = 14 : 7 х 8 :2 = 28 : 4 х 5 =

6. Розв'язування рівнянь х . 7 = 63 х . 8 = 56 х . 7 = 14 Гра “Встав число”

30 - = 15 90 - = 20 35 : = 7

20 + = 15 90 - = 20 35 : = 7

20 + = 40 7 . = 14 63 : = 9

Засвоєння таблиці множення і ділення числа 7.

- коментоване письмове виконання № 283. На дошці Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання підготовлено таблицю. Після ґрунтовного вивчення змісту задачі сильніші учні називають величини, які треба виписати у таблицю, і їх значення. Фізкультхвилинка

Ціна

Кількість

Вартість

Загальна вартість

До обіду

після обіду

однакова

7

5

42 гр.

?

Аналізуючи таблицю, діти вказують на ту її частину, яка ілюструє знайомий тип задач. Отдалі, учні читають план розв'язування задачі у підручнику і з'ясовують, що перші Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання дві дії приводять до розв'язання знайомої дітям задачі на знаходження вартості у другому рядку таблиці.

Вчитель объяснює, що третя дія розширює вже відому дітям задачку і веде до знаходження загальної вартості. Отдалі задачку ще раз аналізують “ з кінця за схемою”

Після розв'язування задачі вчитель запитує Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання, як можна було б виконати перевірку.

Складають до задачі вираз 42 + 42 : 7 . 5 + 72 (гр), або 42 : 7 . 5 + 42 = 72 (гр)

Гра “Мовчанка”

14 28 21 49

63 56 42 35 : 7

Самостійна бота на д задачею 286

Повторення геометричного матеріалу. Гра “Світлофор” - Діти називаю всі геометричні фігури за номерами. - Проводиться бесіда про правила дорожнього руху.

Підсумок уроку.

1, 2


aktivnie-i-passivnie-scheta-harakteristika-i-struktura-sinteticheskie-i-analiticheskie-scheta.html
aktivnie-metodi-obucheniya-personala-kursovaya-rabota.html
aktivnie-metodi-teoriticheskogo-obucheniya-kursovaya-rabota.html